Modern Greek Bible

Revelation 20

Revelation

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai eidon ouranon neon kai ghn nean× dioti o prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqe, kai h qalassa den uparcei pleon.

2

Kai egw o IwannhV eidon thn polin thn agian, thn nean Ierousalhm katabainousan apo tou Qeou ek tou ouranou, htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn dia ton andra authV.

3

Kai hkousa fwnhn megalhn ek tou ouranou, legousan× Idou, h skhnh tou Qeou meta twn anqrwpwn, kai qelei skhnwsei met' autwn, kai autoi qelousin eisqai laoi autou, kai autoV o QeoV qelei eisqai met' autwn QeoV autwn×

4

kai qelei exaleiyei o QeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn, kai o qanatoV den qelei uparcei pleon, oute penqoV oute kraugh oute ponoV den qelousin uparcei pleon× dioti ta prwta parhlqon.

5

Kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou× Idou, kamnw nea ta panta. Kai legei proV eme× Grayon, dioti outoi oi logoi einai alhqinoi kai pistoi.

6

Kai eipe proV eme× Etelesqh. Egw eimai to A kai to W, h arch kai to teloV. Egw qelw dwsei eiV ton diywnta ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean.

7

O nikwn qelei klhronomhsei ta panta, kai qelw eisqai eiV auton QeoV kai autoV qelei eisqai eiV eme uioV.

8

Oi de deiloi kai apistoi kai bdeluktoi kai foneiV kai pornoi kai magoi kai eidwlolatrai kai panteV oi yeustai qelousin ecei thn merida autwn en th limnh th kaiomenh me pur kai qeion× outoV einai o deuteroV qanatoV.

9

[] Kai hlqe proV eme eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV taV plhreiV apo twn epta escatwn plhgwn, kai elalhse met' emou, legwn× Elqe, qelw soi deixei thn numfhn, tou Arniou thn gunaika.

10

Kai me eferen en pneumati epi oroV mega kai uyhlon, kai moi edeixe thn polin thn megalhn, thn agian Ierousalhm, katabainousan ek tou ouranou apo tou Qeou,

11

ecousan thn doxan tou Qeou× kai h lamprothV authV hto omoia me liqon polutimon, wV liqon iaspin krustallizonta×

12

kai eice teicoV mega kai uyhlon, eice kai dwdeka pulwnaV, kai eiV touV pulwnaV dwdeka aggelouV, kai onomata epigegrammena, ta opoia einai twn dwdeka fulwn twn uiwn Israhl.

13

ProV anatolaV pulwneV treiV, proV borran pulwneV treiV, proV noton pulwneV treiV, proV dusmaV pulwneV treiV.

14

Kai to teicoV thV polewV eice qemelia dwdeka, kai en autoiV ta onomata twn dwdeka apostolwn tou Arniou.

15

Kai o lalwn met' emou eice kalamon crusoun, dia na metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV authV.

16

Kai poliV keitai tetragwnoV, kai to mhkoV authV einai tosouton oson kai to platoV. Kai emetrhse thn polin me ton kalamon ewV dwdeka ciliadaV stadiwn× to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV einai isa.

17

Kai emetrhse to teicoV authV, ekaton tessarakonta tessarwn phcwn, kata to metron tou anqrwpou, hgoun tou aggelou.

18

Kai h oikodomhsiV tou teicouV authV hto iaspiV, kai h poliV crusion kaqaron, omoia me ualon kaqaron.

19

Kai ta qemelia tou teicouV thV polewV hsan kekosmhmena me panta liqon polutimon× to prwton qemelion iaspiV, to deuteron sapfeiroV, to triton calkhdwn, to tetarton smaragdoV,

20

to pempton sardonux, to ekton sardioV, to ebdomon crusoliqoV, to ogdoon bhrulloV, to ennaton topazion, to dekaton crusoprasoV, to endekaton uakinqoV, to dwdekaton amequstoV.

21

Kai oi dwdeka pulwneV hsan dwdeka margaritai× ekastoV twn pulwnwn hto ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualoV diafanhV.

22

Kai naon den eidon en auth× dioti naoV authV einai o KurioV o QeoV o pantokratwr kai to Arnion.

23

Kai h poliV den ecei creian tou hliou oude thV selhnhV, dia na feggwsin en auth× dioti h doxa tou Qeou efwtisen authn, kai o lucnoV authV einai to Arnion.

24

Kai ta eqnh twn swzomenwn qelousi peripatei en tw fwti authV× kai oi basileiV thV ghV ferousi thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn.

25

Kai oi pulwneV authV den qelousi kleisqh thn hmeran× dioti nux den qelei eisqai ekei.

26

Kai qelousi ferei thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn.

27

Kai den qelei eiselqei eiV authn ouden to opoion miainei kai proxenei bdelugma kai yeudoV, alla monon oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou Arniou.

Revelation 22

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by zhsw.org